Thư mời họp đại hội cổ đông 2019
Thư mời họp đại hội cổ đông 2019. Tải file tại đây!