Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 VNECO6
Báo cáo tài chính năm 2016